Erhvervsret
Faget Erhvervsret er i forbindelse med gymnasiereformen under navneforandring fra Erhvervsret til Erhvervsjura, hvor selskabet er blevet niveauinddelt yderligere, så det er muligt at højne niveauet fra C-niveau til B-niveau for at forberede de unge studerende til erhvervslivet.

Erhvervsret anvendes til at opnå at eleven opnår forståelse for centrale juridiske problemstillinger samt den juridiske metode indenfor såvel national samt internationale problemstillinger med det primære formål at forebygge tvister i elevens senere erhvervskarriere.

Af læreplanen fremgår endvidere: ”Erhvervsret er et juridisk fag, der omfatter viden omkring de generelle retslige principper og et bredt felt af erhvervsrettet lovgivning. Erhvervsret giver viden om de erhvervsrettede love og hvordan disse på en gang skaber muligheder og sætter rammer for den internationale og markedsorienterede virksomhed. Faget beskæftiger sig med regelsættene specielt af interesse for erhvervsvirksomheden og dens adfærd”. 

Ligesom det fremgår af fagets læreplan at ”Hhx-uddannelsen gennemføres med vægt på erhvervsrelaterede perspektiver. Hhx-uddannelsens studiekompetence givende sigte realiseres inden for virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag. Uddannelsen skal udvikle elevernes evne til faglig fordybelse og deres forståelse af teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold.”

På HHXOpgaver.dk finder du et bredt udvalg af opgaver og vejledninger til Erhvervsret, der for fremtiden kaldes Erhvervsjura. Opgaverne på siden tilpasses løbende gældende lovgivning, ligesom det fremgår af opgaverne hvornår opgaver er blevet udarbejdet.

Eksamensform i Erhvervsret C:
Erhvervsret giver mulighed for at vælge mellem to prøveformer, også kaldet prøveform A og B.

Prøveform A er en mundtlig prøve med udgangspunkt i ukendt stof baseret på pensum for den tillærte viden på Handelsskolen, hvortil underviser stiller et ukendt antal spørgsmål i den tillærte viden, som underviser mener at eleven bør kunne.

Prøveform A giver eleven 30 minutters forberedelsestid efter trækning af eksamensspørgsmål, der maksimalt må gå igen for tre elever på samme hold.

Selve eksamensformen er en dialog / samtale mellem eleven og underviseren, mens censor er den lyttende part.
Prøveform B adskiller sig fra prøveform A ved at eleven på forhånd har valgt et emne, som eleven ønsker at præsentere for underviseren til eksamenen. Eksamen varer 30 minutter og der er 30 minutters forberedelsestid på eksamensdagen, hvor det selvvalgte emne ligeledes forberedes.
For yderligere information om eksamen henvises til EMU på følgende link: https://www.emu.dk/modul/vejledning-til-eksamen-i-erhvervsret-c

Bøger i faget:
Erhversret C – Juraens grundregler
Erhvervsjura C & B – Juraens grundregler

Find opgaver fra faget Erhvervsret

Købers pligter ved betaling og misligeholdelse

Erhvervsret / Fremlæggelse PowerPoint om emnet Købers pligter ved betaling og misligholdelse. PowerPointet in

Købers pligter ved betaling og misligholdelse

Erhvervsret / Et PowerPoint / Fremlæggelse omhandlende emnet Købers pligter ved betaling og misligholdelse. P

Manuscript Købers pligter og misligeholdelse

Erhvervsret / Manuscript / notat til fremlæggelsen Købers pligter og misligholdelse. Fuldt manuscript, som om

Note til køberet

Erhvervsret / Noter til Køberet.

Noter - Erstatning

Erhvervsret / Systime - Erhvervsret C - Juraens grundregler.dk Anne Lind Gleerup og Ulla Rosenkjær Noter til Ka

Noter til Kapitel 3 - Forsikring Supplerende stof.

Erhvervsret / Systime - Erhvervsret C - Juraens grundregler.dk Anne Lind Gleerup og Ulla Rosenkjær Noter til K

Noter til Kapitel 4 - Aftalers indgåelse

Erhvervsret / Systime - Erhvervsret C - Juraens grundregler.dk Anne Lind Gleerup og Ulla Rosenkjær Noter til K

Noter til kapitel 6 (aftaler)

Erhvervsret / Notater til kapital 6 - Aftaler Når du skal løse opgaver om indgåelse af aftaler kan dette ske

Noter: ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT (kap. 3)

Erhvervsret / ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT (kap. 3) Indeholder fyldestgørende og yderst brugbare notater for k

Opgavebesvarelser - Erstatning

Erhvervsret / Opgaver om erstatning, anvendt på HHX EUC NORD i Hjørring. EUCNORD. Opgaverne lyder som føl

Se alle opgaver fra faget Erhvervsret.
Se alle opgaver fra Erhvervsret